[otw_is sidebar=otw-sidebar-3]

Wyniki konkursu „W świecie włoskiego kina”

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu „W świecie włoskiego kina” :)

Podwójne zaproszenia na przedpremierowy seans filmu Asi Argento pt. „Dziewczynka z kotem” otrzymują:

1. Kamila Fedorowicz
2. Katarzyna Holc
3. Monika Dragan
4. Marta Miszuk
5. Magdalena Karb

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Pokaz filmu odbędzie się w Warszawie w Kinotece 4 grudnia 2014r. o godz. 20:30.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z Redakcją Rzym Inspiruje:  rzym.inspiruje@onet.pl.

Prosimy zwycięzców o niezwłoczny kontakt mailowy! :)

GRATULUJEMY! :)

Wszystkich pasjonatów włoskiego kina zachęcamy do podróży i podziwiania zabytków stolicy. Na rynku pojawia się wiele ciekawych promocji na tanie loty do Rzymu, dzięki czemu oszczędzimy parę euro na seans w stylowym włoskim kinie :)

Konkurs „W świecie włoskiego kina”

Blue Sky Travel organizuje konkurs dla miłośników Rzymu i dobrego filmu. Do wygrania są podwójne zaproszenia na przedpremierowy seans włoskiego filmu Asi Argento pt. „Dziewczynka z kotem”. Pokaz odbędzie się w Warszawie w Kinotece 4 grudnia 2014r. o godz. 20:30. Odpowiedz poprawnie na kilka pytań i zgarnij wejściówki na niezwykłą opowieść, której akcja dzieje się w najbardziej magicznym mieście świata.

dziewczynka z kotem

fot. http://www.pinterest.com/pin/371969250448160497/

Konkurs trwa od 21 do 25 listopada 2014 roku do godziny 23.59.

Aby wziąć udział w konkursie, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na pięć pytań związanych tematycznie z włoską kinematografią. Pytania są dostępne tutaj.

Konkurs trwa pięć dni – każdego dnia zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Będzie to osoba, która jako pierwsza w danym dniu odpowie poprawnie na wszystkie pytania konkursowe. Jedna osoba może otrzymać jedną nagrodę.

Pełny regulamin konkursu znajdziesz tutaj.

Weź udział w konkursie i wygraj zaproszenia na przedpremierowy pokaz włoskiego filmu!

Wszystkich pasjonatów włoskiego kina zachęcamy do podróży i do Włoch. Na rynku pojawia się wiele ciekawych promocji na tanie loty do Rzymu, dzięki czemu oszczędzimy parę euro na seans w stylowym włoskim kinie :)

Regulamin Konkursu „W świecie włoskiego kina”

1. Organizator i czas trwania konkursu

1.1. Organizatorem konkursu „W świecie włoskiego kina” jest Blue Sky Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000054368, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs „W świecie włoskiego kina”, zwany dalej Konkursem, rozpoczyna się dnia 21 listopada 2014 r. o godzinie 10:00 i trwa do dnia 25 listopada 2014 r. do godziny 23.59 i polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na pięć pytań konkursowych.

1.3. W sprawie Konkursu Uczestnik może kontaktować się tylko i wyłącznie z Organizatorem w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin

2.1. Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.

2.3. Treść Regulaminu będzie dostępna w serwisie http://loty-do-rzymu.pl/ na stronie dedykowanej http://loty-do-rzymu.pl/regulamin-konkursu-w-swiecie-wloskiego-kina.

2.4. Uznaje się, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z postanowieniami oraz zaakceptował Regulamin w momencie wysłania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3.1.1. Regulaminu.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która odpowie poprawnie na pięć pytań konkursowych, znajdujących się na https://docs.google.com/forms/d/14_FNBxY1zBUHU8ocq6ssmOmMsu5_VQ3ag3xx4o9YgF0/viewform?usp=send_form.

3.2. Treści niezgodne z prawem, treści rasistowskie, seksistowskie, obrażające innych Uczestników Konkursu, pornograficzne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę oraz godzące w wizerunek Organizatora będą niezwłocznie usuwane przez administratora i bezapelacyjnie wykluczą Uczestnika z Konkursu.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagroda

4.1. Zwycięzcami konkursu zostanie 5 (pięciu) uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na wszystkie Pytania Konkursowe (o których mowa w pkt. 3).

4.2. Nagrodą w Konkursie jest 5 (pięć) podwójnych zaproszeń na przedpremierowy seans włoskiego filmu Asi Argento pt. „Dziewczynka z kotem”, którego pokaz odbędzie się w Warszawie w Kinotece dnia 4 grudnia 2014r. o godz. 20:30.

4.3. Konkurs trwa 5 (pięć) dni – każdego dnia Komisja Konkursowa (Redakcja Rzym Inspiruje) wyłoni jednego Zwycięzcę – osobę, która jako pierwsza w danym dniu udzieli pięciu poprawnych odpowiedzi na Pytania Konkursowe. Komisja Konkursowa nagrodzi Zwycięzców Nagrodami określonymi w pkt. 4.2.

4.4. Jeżeli Komisja Konkursowa nie zdoła danego dnia wyłonić Zwycięzcy ze względu na brak Uczestników lub udzielenia niepoprawnych odpowiedzi na Pytania Konkursowe, ma prawo przekazać nagrodę kolejnej osobie, która następnego dnia odpowie poprawnie na wszystkie Pytania Konkursowe. Oznacza to, że dopuszcza się możliwość wyłonienia dwóch Zwycięzców w ciągu jednego dnia.

4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 listopada 2014 roku o godzinie 18 w serwisie http://loty-do-rzymu.pl.

4.6. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na inną nagrodę rzeczową.

4.7. Nagroda zostanie nadana w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Uczestnika danych niezbędnych do wysyłki.

4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której nie został poinformowany.

4.9. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.

4.10. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma w terminie 3 (trzech) dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, uznaje się, że Organizator dołożył wszelkich starań w celu skontaktowania się z takim Uczestnikiem i zwalnia się Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej z tytułu niewypełnienia swoich zobowiązań w stosunku do takich Uczestników Konkursu. W takim przypadku uznaje się czynności Organizatora wymagane Regulaminem za dokonane. W przypadku opisanym w niniejszym Ustępie Nagroda przepada na rzecz Organizatora, który zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnej osobie, która w danym dniu poprawnie odpowiedziała na wszystkie Pytania Konkursowe.

4.11. Zwycięzcy mogą złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

4.12. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody kolejnej osobie.

4.13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Zwycięzcy pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu, a także warunkami określonymi w przepisach prawa. W tym celu może żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych warunków powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. Jeśli Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.

4.14. W przypadku sytuacji spornych dotyczących pozycji Uczestników w Rankingu Zwycięzców w chwili zakończenia Konkursu lub innych wątpliwości związanych z przebiegiem Konkursu lub niniejszym Regulaminem, Komisja Konkursowa (Redakcja Rzym Inspiruje) wyda w tym zakresie decyzję rozstrzygającą. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają dalszej weryfikacji.

4.15. Organizator, po ogłoszeniu wyników Konkursu, prześle na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu wezwanie do podania adresu zamieszkania.

4.16. Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody jeśli w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania wezwania nie poda wskazanych powyżej informacji.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy będą mogli składać na piśmie drogą pocztową na adres siedziby Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz 7 (siedmiu) dni po jego zakończeniu.

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi i przekazane pisemnie Uczestnikowi.

6. Dane osobowe

6.1. Przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przebiegu Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6.2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną publikację imienia i nazwiska w sposób przewidziany dla ogłoszenia wyników Konkursu.

6.3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania Konkursu.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie i uzyskane rezultaty w Rankingu Zwycięzców.

7.3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w szczególności w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

7.5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy na drodze negocjacji.

7.6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez portal Facebook.com. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. Informacje udzielane przez Uczestników są udzielane Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje podane w Konkursie będą wykorzystane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

7.7. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; udział przez Uczestników w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza w sposób wynikający z niewłaściwego jego zrozumienia; utrudnienia lub niestawiennictwo Zwycięzcy po odbiór Nagrody we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie.

7.8. W przypadku błędów drukarskich, produkcyjnych bądź innych, związanych z produkcją i zadrukowaniem materiałów promocyjnych, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wykraczającej poza wartość Nagród.

7.9. Organizator zastrzega, iż w przypadku nastąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej oraz w przypadku likwidacji, bankructwa Organizatora lub innej formy niewypłacalności Organizatora, których Organizator nie mógł przewidzieć, Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego Konkursu i realizacji zobowiązań z nich wypływających co powoduje uchylenie wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu, a Uczestnikom Konkursu w tym Zwycięzcy i uprawnionym do Nagród nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.

7.10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

7.11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

7.12. Spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według ustawy.

Wyniki Konkursu „Rzym pachnący kawą”

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu „Rzym pachnący kawą” :)

Książki Diego Galdino pt. „Pierwsza kawa o poranku” otrzymują:

1. Daria Rosławska
2. Hania Pęksa
3. Dominika Błajet
4. Basia Kotarba
5. Agnieszka Wojciechowska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z Redakcją Rzym Inspiruje:  rzym.inspiruje@onet.pl.

Prosimy zwycięzców o niezwłoczny kontakt mailowy! :)

GRATULUJEMY! :)

Regulamin Konkursu „Rzym pachnący kawą”

1. Organizator i czas trwania konkursu

1.1. Organizatorem konkursu „Rzym pachnący kawą” jest Blue Sky Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000054368, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs „Rzym pachnący kawą”, zwany dalej Konkursem, rozpoczyna się dnia 31 lipca 2014 r. o godzinie 15 i trwa do dnia 4 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59 i polega na udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na pięć pytań konkursowych.
1.3. W sprawie Konkursu Uczestnik może kontaktować się tylko i wyłącznie z Organizatorem w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin

2.1. Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
2.3. Treść Regulaminu będzie dostępna w serwisie http://loty-do-rzymu.pl/ na stronie dedykowanej http://loty-do-rzymu.pl/regulamin-konkursu-rzym-pachnacy-kawa.
2.4. Uznaje się, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z postanowieniami oraz zaakceptował Regulamin w momencie wysłania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3.1.1. Regulaminu.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która odpowie poprawnie na pięć pytań konkursowych, znajdujących się na https://docs.google.com/a/ibluesky.pl/forms/d/1g7CgaPLzNawROZAr9tGchk2uzJgvurhyHtaUXrmktTQ/viewform.
3.2. Treści niezgodne z prawem, treści rasistowskie, seksistowskie, obrażające innych Uczestników Konkursu, pornograficzne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę oraz godzące w wizerunek Organizatora będą niezwłocznie usuwane przez administratora i bezapelacyjnie wykluczą Uczestnika z Konkursu.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagroda

4.1. Zwycięzcami konkursu zostanie 5 (pięciu) uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na wszystkie Pytania Konkursowe (o których mowa w pkt. 3).
4.2. Nagrodą w Konkursie jest 5 (pięć) książek pt. „Pierwsza kawa o poranku” autorstwa Diego Galdino.
4.3. Konkurs trwa 5 (pięć) dni – każdego dnia Komisja Konkursowa (Redakcja Rzym Inspiruje) wyłoni jednego Zwycięzcę – osobę, która jako pierwsza w danym dniu udzieli pięciu poprawnych odpowiedzi na Pytania Konkursowe. Komisja Konkursowa nagrodzi Zwycięzców Nagrodami określonymi w pkt. 4.2.
4.4. Jeżeli Komisja Konkursowa nie zdoła danego dnia wyłonić Zwycięzcy ze względu na brak Uczestników lub udzielenia niepoprawnych odpowiedzi na Pytania Konkursowe, ma prawo przekazać nagrodę kolejnej osobie, która następnego dnia odpowie poprawnie na wszystkie Pytania Konkursowe. Oznacza to, że dopuszcza się możliwość wyłonienia dwóch Zwycięzców w ciągu jednego dnia.
4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 5 sierpnia 2014 roku o godzinie 18 w serwisie http://loty-do-rzymu.pl.
4.6. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na inną nagrodę rzeczową.
4.7. Nagroda zostanie nadana w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Uczestnika danych niezbędnych do wysyłki.
4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której nie został poinformowany.
4.9. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.
4.10. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma w terminie 7 (siedmiu) dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, uznaje się, że Organizator dołożył wszelkich starań w celu skontaktowania się z takim Uczestnikiem i zwalnia się Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej z tytułu niewypełnienia swoich zobowiązań w stosunku do takich Uczestników Konkursu. W takim przypadku uznaje się czynności Organizatora wymagane Regulaminem za dokonane. W przypadku opisanym w niniejszym Ustępie Nagroda przepada na rzecz Organizatora, który zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnej osobie, która w danym dniu poprawnie odpowiedziała na wszystkie Pytania Konkursowe.
4.11. Zwycięzcy mogą złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
4.12. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody kolejnej osobie.
4.13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Zwycięzcy pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu, a także warunkami określonymi w przepisach prawa. W tym celu może żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych warunków powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. Jeśli Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.
4.14. W przypadku sytuacji spornych dotyczących pozycji Uczestników w Rankingu Zwycięzców w chwili zakończenia Konkursu lub innych wątpliwości związanych z przebiegiem Konkursu lub niniejszym Regulaminem, Komisja Konkursowa (Redakcja Rzym Inspiruje) wyda w tym zakresie decyzję rozstrzygającą. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają dalszej weryfikacji.
4.15. Organizator po ogłoszeniu wyników Konkursu, prześle na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu wezwanie do podania adresu zamieszkania.
4.16. Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody jeśli w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania nie poda wskazanych powyżej informacji.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy będą mogli składać na piśmie drogą pocztową na adres siedziby Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz 7 (siedmiu) dni po jego zakończeniu.
5.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi i przekazane pisemnie Uczestnikowi.

6. Dane osobowe

6.1. Przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przebiegu Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6.2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną publikację imienia i nazwiska w sposób przewidziany dla ogłoszenia wyników Konkursu.
6.3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania Konkursu.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie i uzyskane rezultaty w Rankingu Zwycięzców.
7.3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w szczególności w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.
7.5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy na drodze negocjacji.
7.6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez portal Facebook.com. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. Informacje udzielane przez Uczestników są udzielane Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje podane w Konkursie będą wykorzystane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
7.7. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; udział przez Uczestników w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza w sposób wynikający z niewłaściwego jego zrozumienia; utrudnienia lub niestawiennictwo Zwycięzcy po odbiór Nagrody we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie.
7.8. W przypadku błędów drukarskich, produkcyjnych bądź innych, związanych z produkcją i zadrukowaniem materiałów promocyjnych, Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wykraczającej poza wartość Nagród.
7.9. Organizator zastrzega, iż w przypadku nastąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej oraz w przypadku likwidacji, bankructwa Organizatora lub innej formy niewypłacalności Organizatora, których Organizator nie mógł przewidzieć, Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego Konkursu i realizacji zobowiązań z nich wypływających co powoduje uchylenie wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu, a Uczestnikom Konkursu w tym Zwycięzcy i uprawnionym do Nagród nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.
7.10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
7.11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
7.12. Spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według ustawy.